صندوق رفاه دانشجویی ،حمایت از طرح های  کارآفرینی دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی ،حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجویی

شیوه نامه اجرایی حمایت از طرح های کارآفرینی و کسب وکار فناورانه دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
لینک شیوه نامه:
/Dorsapax/userfiles/Sub۲۸/۱۰_۲.pdf لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

    منبع خبر

    مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

    مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان یک مرکز رشد در شهر اصفهان می باشد

      نظرات