بخشنامه در خصوص اخذ مرخصی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بخشنامه در خصوص اخذ مرخصی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

در راستای اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۲۷ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) مصوب۸۶/۸/۲۹ و تبصره ۳ ماده ۱۶ آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۸۹/۵/۱۸ در خصوص اخذ مرخصی تحصیلی دانشجویان مقاطع یاد شده، بدین وسیله نظر آن معاونت محترم را به موارد ذیل معطوف     می نماید:
 • درخواست مرخصی تحصیلی می بایست قبل از شروع ترم و با دلایل موجه و مستند باشد.
 • موافقت استاد راهنما، مدیر گروه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برای اخذ مرخصی تحصیلی الزامی است.
 • ضروریست شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو را با توجه به وضعیت وی بررسی و درصورتی موافقت نماید که دانشجو پس از اعطاء مرخصی با مشکل عدم ارائه واحد درسی در ترم آتی مواجه نگردد. بدیهی است کلیه عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.
 • اخذ مرخصی تحصیلی صرفاً در مهلت قانونی تحصیل امکان پذیر می باشد. بنابر این اعطاء مرخصی تحصیلی به دانشجویانی که جهت اتمام دوره از فرصت تحصیلی اضافی استفاده نموده اند (به جز موارد استثنایی با مجوز شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه) میسر نخواهد بود.
 • درخواست اعطاء دومین مرخصی تحصیلی (بااحتساب در سنوات) به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به دلیل عدم ارائه واحد درسی، برخلاف مفاد ماده ۱۶ آئین نامه آموزشی دوره مذکور بوده و در اینگونه موارد دانشجو میتواند با اخذ دروس مربوطه در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت مهمان اقدام نماید.
با عنایت به موارد فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اطلاع مدیران محترم گروه های آموزشی، کارشناسان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی آن دانشکده رسانده شود. ضمناً متمنی است دستور فرمائید در صورت موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو رونوشتی از آن به این مدیریت منعکس گردد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات