بازنویسی راهبرد در بانکداری خرد

محمود مزینانی، تحلیلگر مدیریت و بانکداری / مک کینزی در یادداشتی با عنوان «بازنویسی قوانین فعالیت در بانکداری خرد ؛ راهبردی در عصر جدید» به چهار محور تعیین‌کننده در صنعت بانکداری خرد در سال‌های آینده پرداخته است؛ کاهش همبستگی شبکه شعب با نرخ رشد سپرده‌ها، اهمیت تجربه مشتری، اثر صرفه‌های مقیاس در نرخ بهره‌وری و تجزیه و هم‌آوا سازی دوباره خدمات بانکی The unbundling and ‘rebundling’ of retail banking)) در ابتدای یادداشت، تغییر در مدل کسب‌‍وکار بانکداری خرد بازتابی از تغییرات مورد نظر نهادهای قانونگذار تعریف شده است، البته در ایران فشار فناوری یا مشکلات گاه‌گاه موسسات، می‌تواند پیشران در نیاز به تغییر در مدل کسب‌وکار بانکی باشد؛ در ادامه هر یک از این محورها، با نگاه به وضعیت بانکداری خرد ایران مرور خواهد شد. . کاهش شعب روند فزاینده ارائه محصولات مالی در بسترهای دیجیتال یکی از علل اصلی کاهش همبستگی متغیر شبکه شعب و نرخ رشد سپرده‌هاست؛ در ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات