فراخوان ثبت‌نام در وبینار آموزشی کارآفرینی در کشاورزی با نگاه گردشگری

فراخوان ثبت‌نام در وبینار آموزشی کارآفرینی در کشاورزی با نگاه گردشگری

انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با همکاری مرکز رشد  واحدهای فناوری طبرستان برگزار میکند:

وبینار آموزشی “کارآفرینی در کشاورزی با نگاه گردشگری”

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات