ابقا دکتر سورنا ستاری در سمت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

ابقا دکتر سورنا ستاری در سمت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

    نظرات