معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت: 300هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب داریم

معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت: 300هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب داریم

    نظرات