استان یزد: واگذاری ٥٧١ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید

استان یزد: واگذاری ٥٧١ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید

    نظرات