کد کامپیوتری ۵۷ خطی ساده که ۸۶ میلیون دلار ارزش یافت

کد کامپیوتری ۵۷ خطی ساده که ۸۶ میلیون دلار ارزش یافت

    نظرات