چرا  استارتاپ ها به سرمایه گذار نیاز دارند ؟

چرا استارتاپ ها به سرمایه گذار نیاز دارند ؟

بانکها معمولاً تنها منبع یک سرمایه گذاري جدید نیستند چرا که بازده بانک معمولاً محدود به نرخ بهره اي است که درباره آن مذاکره می کند ولی در صورتی که شرکت با شکست مواجه شود، ریسک آن می تواند به بهاي کل مبلغ وام تمام شود. لذا استارتاپ ها وقتی که به مرحله رشد می رسند نیاز به جذب سرمایه مرحله بعد دارند. در اینجاست که سرمایه گذاران مخاطره پذیر به یکی از منابع مستمر تأمین مالی برای استارتاپ ها تبدیل می شوند. اکوسیستم - به همین دلیل، مالک استارتاپ نیازمند آگاهی از معیارهایی است که سرمایه گذاران هنگام ارزیابی اعتبار صاحبان استارتاپ از آنها استفاده می کنند. سرمایه گذران از این معیارها تحت عنوان  5c نام می برند: سرمایه، ظرفیت، وثیقه، شخصیت(اهلیت) و شرایط. سرمایه گذاران به شکل مثبتی تحت تأثیر کارآفرینانی قرار می گیرند که از اطلاعات کافی برخوردار بوده و هنگام درخواست سرمایه، آمادگی لازم را دارند.  هنگام تلاش براي تضمین تأمین منابع مالی از یک سرمایه گذار حرفه اي مخاطره پذیر یا سرمایه گذاران خصوصی و فرشتگان، طرح کسب و کار مکتوب همیشه به عنوان فرصتی براي ملاقات چهره به چهره مورد استفاده قرار می گیرد. نوعاً، زمان یک کارآفرین براي ارائه طرح کسب و کار کاملاً محدود است. هنگام ارائه این طرح به یک کمیته سرمایه گذاري، زمان تخصیص یافته معمولاً بیش از 15 تا 20 دقیقه نیست و در بعضی از مجامع، این محدوده زمانی فقط پنج یا شش دقیقه است.  لذا هنگام به وجود آمدن این فرصت، یک کارآفرین باید آمادگی کافی را در این زمینه داشته باشد. بسیار مهم است که تمرین، تمرین و تمرین بیشتري در این زمینه صورت گیرد. نباید مخاطبین را درگیر یک توضیح طولانی دربارة تکنولوژي هایی که کالا یا خدمت مذکور بر آن استوار است نماییم. ظرف چند دقیقه، بخش اعظمی از مخاطبین و به همین ترتیب، شانس کارآفرین براي تأمین منابع مالی مورد نیاز براي سرمایه گذاري جدید از بین خواهد رفت. نکات مفید درهنگام  ارائه طرح کسب و کار به سرمایه گذاران شامل موارد زیر است: اشتیاق خود دربارة سرمایه گذاري را نشان دهید ولی بیش از حد احساسی عمل نکنید. مخاطبین خود را عمیقاً شناخته و سعی کنید زبانی مشترك با آنها ایجاد کنید. با یک توضیح اولیه از سرمایه گذاري جدید و فرصتها و مزایاي پیش بینی شدة آنها، به سرعت سرمایه گذاران را جذب کنید. بر نکات اصلی تأکید کنید. سؤالات تخصصی می توانند در قسمت هاي بعدي با مطرح کردن جزئیات پاسخ داده شوند. در اوایل جلسه اي که با سرمایه گذاران برگزار کرده اید، درگیر جزئیات نشوید. برنامۀ ارائه خود را ساده نگه داشته و آنرا به دو یا سه نکته اصلی که باید مورد توجه مخاطبان قرار گیرد محدود کنید. از استفاده از واژه هاي تخصصی که احتمالاً بالاتر از سطح درك بسیاري از مخاطبان است اجتناب کنید. دست کم یکبار پیش کسی که هیچ گونه آموزش فنی خاصی ندیده است این کار را تمرین کنید، به آن فرد بگوئید که هرگاه قادر به فهم آن چیزي که شما دربارة آن صحبت می کنید نیست سخن شما را قطع کند، هنگامی که این امر اتفاق می افتد، و معمولاً نیز چنین است، آن بخش از برنامه ارائه خود را مجدداً بازنویسی کنید. از ابزار بصري استفاده کنید، این امر سبب تسهیل تعقیب برنامه ارائه شما می شود ولی این ابزار بصري را به نقطه عطف و تاثیر گذار ارائه خود تبدیل نکنید،آنها باید صرفاً به حمایت و پشتیبانی از پیام شما بپردازند شما نباید ابزاری باشید برای ارائه محتوای اسلایدهایتان، بلکه اسلایدها باید ابزاری باشند در کمک به ارائه هر چه بهتر شما. با تأکید بر ماهیت فرصت، کار را خاتمه دهید. اطمینان حاصل کنید که سرمایه گذاران به مزایاي حاصل از موفقیت استارتاپ شما پی برده اند. براي پاسخگویی به سؤالات آماده باشید. در بسیاري از موارد معمولاً زمان محدودي براي جلسات طولانی پرسش و پاسخ وجود دارد ولی سرمایه گذاران علاقه مند ممکن است در کنار بحث دربارة جزئیات طرح، موضوعات دیگري را مطرح کنند. با هر یک از سرمایه گذاران یک جلسۀ دیگر داشته باشید تا در صورت نیاز برنامۀ دیگري را به او ارائه دهید. به صندلی تکیه ندهید و منتظر بمانید، بلکه به صورت کنشی و فعال عمل کنید. آنها چیزي را در اختیار دارند که شما بدان نیاز دارید (سرمایه) نشان دهید که شما به طرح خود اطمینان داشته و از انگیزه لازم براي ادارة موفق یک استارتاپ برخوردارید.    

    نظرات