متقلبین عرضه کالا و خدمات اینترنتی جريمه مي شوند

متقلبین عرضه کالا و خدمات اینترنتی جريمه مي شوند

جریمه تقلب در عرضه کالا و خدمات اینترنتی با توجه به دفعات تکرار در طول سال تعیین شد.

به گزارش اکوسیستم، روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه‌ای تهران اعلام کرد که بر اساس ماده 59 قانون نظام صنفی، واژه تقلب به معنی عرضه کالا یا ارائه خدماتی است که به لحاظ کیفی یا کمی منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

با در نظر گرفتن دفعات تکرار در طول سال، جریمه تقلب به شرح زیر خواهد بود:

دفعه اول: پرداخت خسارت مشتری و جریمه نقدی معادل چهار برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمتی که مشتری درخواست کرده بود با کالا یا خدمات که به وی ارائه شده است؛ در شرایطی که جریمه نقدی از 100 هزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی پرداختی 100 هزار ریال خواهد‌ بود.

دفعه دوم: پرداخت خسارت مشتری و جریمه نقدی معادل هشت برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمتی که مشتری درخواست کرده بود با کالا یا خدمات که به وی ارائه شده است؛ اگر جریمه کمتر از 200 هزار ریال باشد، جریمه نقدی پرداختی معادل 200 هزار ریال خواهد ‌بود.

دفعه سوم: پرداخت خسارت مشتری و جریمه نقدی معادل دوازده برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمتی که مشتری درخواست کرده بود با کالا یا خدمات که به وی ارائه شده است و نصب پارچه نوشته یا تابلو بر سر در محل کسب با عبارت متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه؛ اگر جریمه کمتر از یک میلیون ریال باشد، جریمه نقدی پرداختی معادل یک میلیون ریال خواهد ‌بود.

تبصره۱: در صورتی که خریدار تقاضای استرداد کالای مورد تقلب را داشته باشد، فروشنده علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، باید کالای مذکور را دریافت کند و وجه را به خریدار برگرداند.

تبصره۲: چنانچه در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور نیز محکوم خواهد شد.

    نظرات