تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی دانشکده بهداشت:

دانشجویان گرامی جهت ارزشیابی اساتید از مورخ    ۹۸/۳/۰۴ الی۹۸/۳/۲۴ در سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی به

آدرس
http://eval.iums.ac.ir مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم ارزشیابی، کارت ورود به جلسه امتحان را پرینت گرفته و قبل

از شروع اولین امتحان، ممهور به مهر اداره آموزش نمایید، در غیر اینصورت مسئول امتحانات از پذیرش دانشجویان فاقد کارت

ورود به جلسه ممهور به مهر اداره آموزش معذور می باشد.


با تشکر
امور آموزشی دانشکده
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات