فراخوان دعوت به همکاری جهت «تصدی‌گری مشارکتی آزمایشگاه و کارگاه پارک علم و فناوری گلستان»

فراخوان دعوت به همکاری جهت «تصدی‌گری مشارکتی آزمایشگاه و کارگاه پارک علم و فناوری گلستان»

تذکر مهم: قبل از هر اقدامی لازم است متقاضی از محل بازدید نماید.

شروع دریافت اسناد

پایان مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات

۱۳۹۸/۰۳/۱۳

۱۳۹۸/۰۳/۲۹

متقاضیان می‌بایست پس از تکمیل مدارک خواسته ‌شده به آدرس استان گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز۳، پارک علم و فناوری گلستان، دفتر ریاست مراجعه و تحویل نمایند.

محتویات پاکت الف:

۱- شرکت کننده مکلف است مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال را به عنوان سپرده شرکت بصورت  فیش واریزی  به حساب شماره  ۵۵۶۵۳۵۴۱۷۳ نزد بانک ملت شعبه بهشتی به نام اعتبارات عامل مدیر مالی پارک علم و فناوری گلستان تهیه نموده و اصل آن را در پاکت الف ارائه نماید.(ارائه سپرده به صورت دیگر از قبیل چک پول- وجه نقد و غیره مورد قبول نمی باشد).

۲- سپرده برنده اول و دوم آگهی تا انعقاد قرارداد نزد کارفرما باقی می‌ماند و سپرده سایر شرکت‌کنندگان پس از تعیین  برنده وفق شرایط جاری مسترد خواهد شد.

محتویات پاکت( ب) :

اشخاص حقیقی مجاز به شرکت در آگهی:

* تمام افراد می بایست دارای توانایی کار با دستگاه های آزمایشگاهی و کارگاهی متناسب را داشته باشند.

* مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

- تصویر تمام صفحات شناسنامه و تصویر پشت و رو کارت ملی متقاضی و تصویر آخرین مدارک تحصیلی، پروانه دائم منضم به سوابق کاری

- ارائه سوابق کاری مرتبط

- شرایط عمومی آگهی، نمونه قرارداد به همراه پیوست‌ها که تمامی صفحات توسط شرکت‌کننده ممهور به مهر و امضاء شده باشد با قید عبارت(قرائت شده، مورد قبول است)

اشخاص حقوقی مجاز به شرکت در آگهی:

* شرکت‌های که دارای فعالیت مرتبط آزمایشگاهی و کارگاهی می باشند.

* تذکر مهم: اولویت با واحدهای فناور و شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری گلستان و مرکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان استان می باشد.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

- مدارک مربوط به ثبت شرکت، آخرین اساسنامه به همراه تغییرات جدید، آگهی تاسیس، روزنامه‌ رسمی و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی(که امضاکنندگان مجاز و سهامداران در آن مشخص باشد)، آدرس قانونی، کد اقتصادی، شناسه ملی

- ارائه سوابق کاری مرتبط

- شرایط عمومی آگهی، نمونه قرارداد به همراه پیوست ها که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهور به مهر و امضاء شده باشد با قید عبارت ( قرائت شده، مورد قبول است)

اشخاص حقوقی برنده آگهی موظف به معرفی مسئول فنی مجاز می باشند.

تذکر مهم ۱ : متقاضی موظف به برگ شمار و درج شماره صفحات در ذیل کلیه اسناد ارائه شده به غیراز اسناد اصلی ارائه شده توسط پارک و مهر نمودن آن می باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام موضوع فوق، صلاحیت شرکت از سوی کمیسیون به منظور بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت مردود اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است صرفا امضای اصل یکی از صاحبان امضای مجاز قابل قبول بوده و اسنادی که با مهر امضا یا امضای سایر اعضای شرکت تایید شده باشند مردود خواهند شد.

تذکر مهم ۲ : در صورت محرز شدن جعلی بودن مدارک ارائه شده از سوی هر یک از متقاضیان شرکت در آگهی برای اعضای کمیسیون، پارک مختار به رد پیشنهاد ارائه شده، ضبط سپرده شرکت در آگهی شرکت متخلف و طرح شکایت علیه شرکت مذکور در دادسرا می باشد .

محتویات پاکت (ج):

حاوی پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط شرکت متقاضی برای انجام کار با ذکر مبالغ به شرح جدول فرم پیشنهاد قیمت پیوست به حروف و به رقم که بایستی ممهور به مهر شرکت در پاکت در بسته با لفاف مناسب باشد.

سایر شرایط :

۱ - به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .

۲ -کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.

۳ - مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد.

۴ - هرگونه نقص در مدارک ارسالی موجب حذف پیشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد؛ لذا در تهیه، تکمیل و ارسال اسناد آگهی و مدارک خواسته شده دقت کافی صورت گیرد.

۵ - متقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در قرارداد، پیوست‌ها و شرایط کارفرما می‌بایست از محل بازدید۱ و اطلاعات لازم را از مسئولین ذیربط کسب نماید، بدیهی است در صورت برنده شدن در آگهی هرگونه عذر عدم اطلاع از نحوه، میزان و شرایط کار مسموع نخواهد بود.

۶ - متقاضی شرکت در آگهی باید اهلیت معامله داشته باشد و هیچ‌گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشد از جمله مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نباشد.

۷ - مدت قرارداد ۳ سال می‌باشد.

۸ - تمامی اوراق قرارداد، شرایط اختصاصی، شرایط عمومی و پیوست‌ها جزء لاینفک اوراق آگهی بوده و باید ممهور به مهر شرکت و امضاء مجاز باشد.

۹ - نتیجه کمیسیون به برنده آگهی ابلاغ خواهد شد و برنده آگهی موظف است از تاریخ ابلاغ، ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد مورد اشاره اقدام نماید؛ در غیر این صورت سپرده شرکت در آگهی به نفع پارک ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و آگهی تجدید خواهد شد.

۱۰ -کلیه هزینه ها شامل(چاپ آگهی و...) بر عهده برنده خواهد بود.

توضیح۱ : متقاضیان می توانند جهت بازدید با هماهنگی قبلی به پارک مراجعه نمایند.

شماره تماس جهت هماهنگی : ۷-۳۴۵۳۴۰۰۲-۰۱۷ داخلی ۱۰۸ آقای حسام

آدرس: استان گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز۳، پارک علم و فناوری گلستان

پیوست ها

فرم پیشنهاد درصد مشارکت

دانلود فرم

قرارداد ارائه خدمات پژوهشی کاربردی و فنی- مهندسی

دانلود قرارداد

  لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گلستان

   منبع خبر

   پارک علم و فناوری گلستان

   پارک علم و فناوری گلستان

   پارک علم و فناوری گلستان یک پارک علم و فناوری در شهر آق قلا می باشد

    نظرات