برگزاری کارگاههای آموزشی توسعه فناوری و تجاری سازی تحقیقات

برگزاری کارگاههای آموزشی توسعه فناوری و تجاری سازی تحقیقات

بر اساس برنامه ریزی دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت و تصمیمات اخذ شده در ششمین جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت

مورخ۹۸/۰۱/۲۶، دفتر ارتباط با صنعت دانشکده با همکاری مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف ، پکیج آموزشی توسعه فناوری و

تجاری سازی ویژه اعضای محترم هیات علمی را به مدت ۳۴ ساعت در تیرماه ۹۸ برگزار می نماید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات