تامین مالی کشت ارگانیک برای توسعه کشاورزی پایدار

تامین مالی کشت ارگانیک برای توسعه کشاورزی پایدار

توسعه کشاورزی پایدار از اهداف توسعه‌ای هر کشور و برنامه توسعه‌ هزاره است. برنامه توسعه کشاورزی پایدار شامل اهداف مختلفی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: ۱) فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمّی و کیفی آن، ضمن در نظر گرفتن نیاز‌های نسل‌های بعدی؛ ۲) حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبیعی؛ ۳) حفاظت از منابع انرژی در داخل و خارج از مزرعه؛ ۴) حفظ و بهبود سو‌د‌آوری کشاورزان؛ ۵) حفظ نیروی حیات جامعه روستایی؛ ۶) حفظ تنوع زیستی و ۷) قابلیت پذیرش از سوی جامعه. در حقیقت اهداف توسعه پایدار کشاورزی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد سبز است. اقتصاد سبز ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار است. تحقق توسعه پایدار؛ یعنی تعادل بین سه عرصه محیط ‌زیست، اقتصاد و جامعه که از طریق اجرای اقتصاد سبز عملی می‌شود. اقتصاد سبز رویکردی است شامل ابعاد سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی. ابعاد اجتماعی به موضوعات رفاه بشری، عدالت ...

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات