مسابقه عکاسی

موضوع مسابقه: ثبت تصاویر با موضوع آزاد از کلیه رخداد‌ها، پردیس‌های دانشگاه، بیمارستانها، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها، شبکه‌ها و تمامی واحدهای تابعه ...

ادامه خبر