رویداد Traceway در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ...

، مدیر محصول هوش مصنوعی در کافه بازار، انجام شد و در رابطه با پردازش زبان طبیعی در کافه بازار ...

ادامه خبر