شرکت های فناور و دانش بنیان در کنار ...

بی بی فاطمه حقیرالسادات، مدیرعامل شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر که در زمینه نانوبیوتکنولوژی فعال است، از فعالیت این ...

ادامه خبر