فهرست رویداد استان خراسان رضوى
IBTEX(اولین نمایشگاه بین‌المللی بلاک‌چین ایران-مشهد)IBTEX(اولین نمایشگاه بین‌المللی بلاک‌چین ایران-مشهد)

IBTEX(اولین نمایشگاه بین‌المللی بلاک‌چین ایران-مشهد)

IBTEX(اولین نمایشگاه بین‌المللی بلاک‌چین ایران-مشهد) یک رویداد در شهر مشهد می باشد

رویداد ایده پروری و کارآفرینی پزشکیرویداد ایده پروری و کارآفرینی پزشکی

رویداد ایده پروری و کارآفرینی پزشکی

رویداد ایده پروری و کارآفرینی پزشکی یک رویداد در شهر مشهد می باشد

جیره های غذایی در شرایط بحرانجیره های غذایی در شرایط بحران

جیره های غذایی در شرایط بحران

جیره های غذایی در شرایط بحران یک رویداد در شهر مشهد می باشد

بلاک میت۶: بلاک چین در اینترنت اشیابلاک میت۶: بلاک چین در اینترنت اشیا

بلاک میت۶: بلاک چین در اینترنت اشیا

بلاک میت۶: بلاک چین در اینترنت اشیا یک رویداد در شهر مشهد می باشد

رویداد ایده پروری و کارآفرینی طب ایرانی و مکملرویداد ایده پروری و کارآفرینی طب ایرانی و مکمل

رویداد ایده پروری و کارآفرینی طب ایرانی و مکمل

رویداد ایده پروری و کارآفرینی طب ایرانی و مکمل یک رویداد در شهر مشهد می باشد

کارگاه دست یابی به اهداف کارگاه دست یابی به اهداف

کارگاه دست یابی به اهداف

کارگاه دست یابی به اهداف یک رویداد در شهر مشهد می باشد

سمینار امکان سنجی صادرات محصولات فناورانه(کشور های عمان،ترکیه و قطر)سمینار امکان سنجی صادرات محصولات فناورانه(کشور های عمان،ترکیه و قطر)

سمینار امکان سنجی صادرات محصولات فناورانه(کشور های عمان،ترکیه و قطر)

سمینار امکان سنجی صادرات محصولات فناورانه(کشور های عمان،ترکیه و قطر) یک رویداد در شهر مشهد می باشد

رویداد ملی استارتاپ ویکند آبرویداد ملی استارتاپ ویکند آب

رویداد ملی استارتاپ ویکند آب

رویداد ملی استارتاپ ویکند آب یک رویداد در شهر سبزوار می باشد

رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکیرویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی

رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی

رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی یک رویداد در شهر مشهد می باشد

بلاک میت۵: ارزش در شبکه بلاکچینبلاک میت۵: ارزش در شبکه بلاکچین

بلاک میت۵: ارزش در شبکه بلاکچین

بلاک میت۵: ارزش در شبکه بلاکچین یک رویداد در شهر مشهد می باشد

رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران)رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران)

رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران)

رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران) یک رویداد در شهر مشهد می باشد

بلاکمیت۴: بلاکچین در حوزه حمل و نقلبلاکمیت۴: بلاکچین در حوزه حمل و نقل

بلاکمیت۴: بلاکچین در حوزه حمل و نقل

بلاکمیت۴: بلاکچین در حوزه حمل و نقل یک رویداد در شهر مشهد می باشد

ارائه استارتاپ فن آساارائه استارتاپ فن آسا

ارائه استارتاپ فن آسا

ارائه استارتاپ فن آسا یک رویداد در شهر مشهد می باشد

فیناپ مشهدفیناپ مشهد

فیناپ مشهد

رویداد تعاملی آموزشی فناوری های مالی

بلاک‌میت ۳: اجماع و ماینینگ (PoW)بلاک‌میت ۳: اجماع و ماینینگ (PoW)

بلاک‌میت ۳: اجماع و ماینینگ (PoW)

بلاک‌میت ۳: اجماع و ماینینگ (PoW) یک رویداد در شهر مشهد می باشد

ارائه استارتاپ ویدابیاارائه استارتاپ ویدابیا

ارائه استارتاپ ویدابیا

ارائه استارتاپ ویدابیا یک رویداد در شهر مشهد می باشد