فهرست رویداد استان خراسان رضوى
بلاکمیت۴: بلاکچین در حوزه حمل و نقل بلاکمیت۴: بلاکچین در حوزه حمل و نقل

بلاکمیت۴: بلاکچین در حوزه حمل و نقل

بلاکمیت۴: بلاکچین در حوزه حمل و نقل یک رویداد در شهر مشهد می باشد

ارائه استارتاپ فن آسا ارائه استارتاپ فن آسا

ارائه استارتاپ فن آسا

ارائه استارتاپ فن آسا یک رویداد در شهر مشهد می باشد

فیناپ مشهد فیناپ مشهد

فیناپ مشهد

رویداد تعاملی آموزشی فناوری های مالی

بلاک‌میت ۳: اجماع و ماینینگ (PoW) بلاک‌میت ۳: اجماع و ماینینگ (PoW)

بلاک‌میت ۳: اجماع و ماینینگ (PoW)

بلاک‌میت ۳: اجماع و ماینینگ (PoW) یک رویداد در شهر مشهد می باشد

ارائه استارتاپ ویدابیا ارائه استارتاپ ویدابیا

ارائه استارتاپ ویدابیا

ارائه استارتاپ ویدابیا یک رویداد در شهر مشهد می باشد

 بلاک چین و دیدگاه حاکمیت های مختلف  بلاک چین و دیدگاه حاکمیت های مختلف

بلاک چین و دیدگاه حاکمیت های مختلف

بلاک چین و دیدگاه حاکمیت های مختلف یک رویداد در شهر مشهد می باشد