جعفر صدیق

رییس پارک علم و فناوري ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT)

نظرات

سلام مختاری هستم دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و ساکن کرج برای انجام بخشی از تزم می بایست با استارتاپهای شکست خورده یا ناموفق ICT مصاحبه کنم و یا سرمایه گذاران خطرپذیر و حامیان مالی آنها. اگر امکان داره چند مورد از آنها را به بنده معرفی نمایید. با سپاس