مصطفی معلم زاده

مصطفی کارشناس ارشد مدیریت تحول است. او تجربیات بسیاری در صنعت گردشگری و بازاریابی دارد و سال ها به عنوان مدیر هتل مشغول به فعالیت بوده است. مصطفی در حال حاضر به عنوان مدیر طرح زیارت گروهی مبداء به مبداء با مجموعه "باهشت" همکاری می کند.

نظرات