مسعود ابراهیمی کچوئی

رییس پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس

نظرات