مجید دهبیدی پور

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

نظرات