مهران کرمی

مدیرعامل هاب اصفهان و مشاور نوآوری همراه‌اول

نظرات