محسن دیندار

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور اردبیل

نظرات

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور اردبیل علی نظری شیخ احمد می باشد