ابراهیم فتائی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور اردبیل

نظرات