رضا فخریان

مسئول مركز رشد خوشه فناوري هاي سنگ شهرستان تيران و كرون

نظرات