داوود حسنعلیان

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور اصفهان

نظرات