محمد مهدی همت

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوري شهرستان نجف آباد (مستقر در دانشگاه آزاد)

نظرات