علی انصاری

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور اصفهان

نظرات