محمدرضا رحیمی پور

مسئول مركز رشد واحدهای فناوري البرز

نظرات