رضا اسمعیل بیگی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری ایلام

نظرات