ضیاء الدین دایی کوزه کنانی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناوري آذربایجان شرقی

نظرات