بهمن محمدیاری

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری آذربایجان شرقی

نظرات