فرشاد درویشی هرزویلی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه

نظرات