کامبیز فلسفیان

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرند

نظرات