عباسعلی شریفی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بناب

نظرات