پریسا بهلولی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور ارس آذربایجان شرقی

نظرات