فرزین حق پرست

مسئول مركز رشد فناوري هاي نرم و صنايع فرهنگي