مرتضی زرندی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات

نظرات