ولی عاقلی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری آذربایجان غربی

نظرات