فرناز شجاعی فر

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری

نظرات