محمدمهدی مزارعی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوري بوشهر

نظرات