علی قاری بوشهری

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتی

نظرات