عمار جعفری

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان كنگان

نظرات