عبدالرسول منصوری فرد

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتستان

نظرات