مهدی سجودی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری تهران

نظرات