علیرضا اصلانی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور تهران

نظرات