حامد ابراهیمی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری

نظرات