حمیدرضا زرندی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری

نظرات