محمد فخارزاده جهرمی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوريهای پيشرفته تهران